REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „PANI FIZJOTRENER”

Poniżej znajduje się regulamin dotyczący korzystania z Usług, w tym składania zamówień w sklepie internetowym dostępnym w serwisie panifizjotrener.pl.  W regulaminie zawarte zostały informacje m. in. o sposobie złożenia zamówienia, zawarcia umów, dostępnych formach płatności, oraz postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod formularzem kontaktowym zakładce kontakt.

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1.  Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta na Stronie, za pomocą którego Klient korzysta z funkcjonalności w ramach sklepu internetowego na Stronie; 
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów na Stronie w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Strony w celu zawarcia umowy na odległość dotyczącej Produktów;
 4. Operator Płatności – system płatności online operowany przez: 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy; 2. Tpay(Krajowy Integrator Płatności S.A.) z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. św. Marcin 73/6, szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem https://tpay.com/regulaminy 3. imoje.pl świadczone jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem https://www.imoje.pl/_fileserver/item/1100118. 4. Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA, szczegółowe warunki korzystania z tej usługi dostępne pod adresem: https://stripe.com/en-pl/ssa
 5. Produkty – wszelkie oferowane do zakupu na Stronie przedmioty, w tym w szczególności Videobooki;
 6. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów na Stronie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy dokonanie zakupów na Stronie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://panifizjotrener.pl/regulamin-sklepu-pani-fizjotrener/,
 8. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://panifizjotrener.pl, w tym sklep internetowy dostępny w ramach Strony pod adresem https://panifizjotrener.pl/sklep/ ;
 9. Sprzedawca / Usługodawca – MeTime Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Twarda 18,  00-105 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS(SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY) pod numerem: 0000882060, REGON: 388161521, NIP: 5252850976, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł;
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony, w tym Klient;
 11. Videobook – mini-wykład oraz zestaw ćwiczeń, do którego prawa przysługują Sprzedawcy.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca umożliwia zawieranie na odległość umów dotyczących Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Videobook’ów oraz innych Produktów tego typu. 
 2. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

§ 3 KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę, Usługodawca świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Usługodawcę oraz zapoznawania się z nimi. Usługi, o których mowa powyżej, są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie. Usługi są świadczone w wybranym przez Użytkownika miejscu i czasie oraz przy użyciu wybranych przez Użytkownika urządzeń i aplikacji.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by zamieszczone na Stronie porady i informacje, w szczególności dotyczące zdrowia, były zgodne z aktualną wiedzą. Mają one jednak charakter poglądowy i informacyjny, w związku z czym nie mogą one zastąpić fachowej porady specjalisty (np. porady lekarskiej, porady fizjoterapeuty lub dietetyka). Ponadto, Sprzedawca oświadcza, że prezentowane na Stronie, w tym Videobook’ach ćwiczenia nie są formą terapii i nie zastąpią wizyty u fizjoterapeuty, a wykonując je, wykonujemy je na własną odpowiedzialność bazując na swojej wiedzy na temat swojego stanu zdrowia.
 3. W celu poprawnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w tym Videbook-a, kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminem i Polityką Prywatności. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Po dokonaniu popranej płatności, kupującemu zostaje założone konto w serwisie, a dane do logowania otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu zamówienia albo zmienionych następnie przez Klienta za pomocą ustawień Konta.
 5. Konto utworzone w procesie składania zamówienia jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień poniższego ustępu 6. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta na Stronie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania Konta:
  1. w przypadku, gdy Klient podał w trakcie rejestracji Konta dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż przez okres dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty zamówienia;
  3. z którego Klient korzysta w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu lub sposób sprzeczny z prawem, w dobrymi obyczajami i zasadami;
  4. którego dane do logowania przekazał osobie trzeciej, nie będącej stroną umowy kupna-sprzedaży.
 7. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. system operacyjny Windows, MacOS, Linux,
  3. aktualna przeglądarka internetowa Chrome, Safari, Opera,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. Do korzystania z Videobooka konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 1. dostęp do Internetu,
 2. system operacyjny Windows, MacOS, Linux,
 3. aktualna przeglądarka internetowa Chrome, Safari, Opera, 
 4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za formularza kontaktowego na stronie w zakładce kontakt. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail, który jest powiązany z zakupem, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 3 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Produkty dostępne w sklepie internatowym Sprzedawcy, w tym Videobooki, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z czym są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Videobooka przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach zawarte na Stronie, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Prezentowane na Stronie ceny są cenami brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. W celu zakupu Produktu, Kupujący powinien podjąć następujące kroki:;
  1. wybrać Produkt spośród dostępnych na Stronie,
  2. kliknąć w przycisk  „Dodaj do koszyka”, a następnie ”Przejdź do kasy”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz korzystania z zakupionego produktu. Jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  4. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za produkt w sklepie.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zakupu o umowę sprzedaży, w tym umowę o dostarczenie treści cyfrowych, uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5 UDOSTĘPNIENIE VIDEOBOOKA I INNYCH PRODUKTÓW W FORMIE CYFROWEJ

 1. Zakupiony Produkt w formie cyfrowej, w tym Videobook zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: przez sekcje Moje Konto->Kupione na stronie https://panifizjotrener.pl
 2. Zakupiony Produkt w formie cyfrowej zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po poprawnym dokonaniu płatności.
 3. Produkt w formie cyfrowej dostępny będzie dla Kupującego na jego Koncie, po uprzednim zalogowaniu się przez minimum 1 rok od momentu zakupu. W przypadku, gdy Kupujący zechce dłużej niż przez 1 rok korzystać z Videobooka otrzyma go w wersji do pobrania, bądź w prywatnym linku na portalu Yotube.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Strony w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem że stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (Videobooki i inne tego typu Produkty), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 6 stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 8 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt sklepu internetowego ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 8 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr / jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Sprzedawca informuje jednakże, że nie ma obowiązku korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Strony Sprzedawcy, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( www.uokik.gov.pl ).

§ 9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://panifizjotrener.pl/polityka-prywatnosci/‎.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2021 roku.