Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PANI FIZJOTRENER

 1. DEFINICJE
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MeTime sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, KRS: 0000882060, REGON: 388161521, NIP: 5252850976, dla ułatwienia w dalszej części niniejszej Polityki Administratora określać będę jako Ja (Pani Fizjotrener).
 2. Przez Dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Polityka  to niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 4. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Podmiot danych to osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez mnie, Podmiot danych to w istocie Ty, kiedy odwiedzasz moją stronę internetową, kontaktujesz się ze mną za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez e-mail lub też nabywasz produkty w moim sklepie internetowym.
 1. ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ MNIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I INNI ODBIORCY DANYCH
 1. Zbieram i przetwarzam Twoje dane osobowe zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO i jego zasadami. Przede wszystkim dbam o to, by Twoje dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 2. Dokładam wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu. Stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Twoich Danych osobowych są dokonywane tylko przez upoważnione osoby.
 3. W związku z moją działalnością Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom lub partnerom biznesowym. Jeśli zachodzi taka potrzeba powierzam przetwarzanie Twoich Danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom.
 4. Co do zasady Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W odmiennych przypadkach zawsze informuję Cię o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG  na etapie ich zbierania.
 5. Twoje Dane osobowe mogą być przekazane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty, a takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności będę informować Cię w sposób zgodny z przepisami.
 7. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korespondencja e-mail oraz przez formularz kontaktowy

W przypadku, gdy kontaktujesz się ze mną poprzez formularz kontaktowy Twoje Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do mnie w związku z moją działalnością. Jeśli w związku z korespondencją zamawiasz jakiś produkt lub ja wykonuję na Twoją rzecz jakąś usługę podstawą przetwarzania Danych osobowych jest podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zamówienia lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług Pani Fizjotrener lub wykonywaniem innych umów, w tym sprzedaż produktów 

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a ) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

6.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

W razie zbierania przez mnie Twoich danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej usługi lub umowy, przekazuję szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej Danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania Twoich Danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez mnie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

W razie zbierania przez mnie Twoich danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej usługi lub umowy, przekazuję szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej Danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania Twoich Danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez mnie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Do realizacji zamówienia w moim sklepie internetowym lub umówienia wizyty niezbędne jest podanie przez Ciebie takich danych jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia lub odbycia wizyty.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem lub wizytą, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia / wizyty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury / rachunku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia ich w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklamacje i odstąpienie od umowy. 

Jeżeli złożysz reklamację lub odstąpisz od umowy, to przekażesz mi Dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuj imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do wysłanego przeze mnie newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Portale społecznościowe Facebook, Instagram, Tiktok

Posiadam publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i TikTok. W związku z tym przetwarzam Twoje Dane osobowe, jeśli odwiedzasz te profile i przykładowo zostawiasz komentarze, polubienia, czy inne identyfikatory internetowe.

W powyższych przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: (1) umożliwienia Ci aktywności na moich profilach; (2) w celu uzyskania użyteczności i efektywności profili – przedstawianie Ci informacji i mojej działalności, podejmowanych przeze mnie inicjatywach i innych aktywnościach oraz w związku  z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów; (3) w celach statystycznych i analitycznych; (4) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. W powyższych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Google analytics

Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na mojej stronie  www. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

W związku z korzystaniem przeze mnie z powyższych serwisów Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także przez powyższe serwisy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez mnie danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie mojego uzasadnionego interesu dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane będą do momentu jej wycofania przez Ciebie. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub przedawnienia roszczeń z umowy. Mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi Danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

TWOJE PRAWA

Masz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Jeśli masz wątpliwości co przetwarzania przez mnie Twoich Danych osobowych napisz do mnie z prośbą o wyjaśnienia i informacje o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. 

PLIKI COOKIES

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MeTime sp. z o.o.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.